کار اشتباهی که به نتیجه درست ختم شود ، باز هم کار درستی نیست ! زیرا برای ما تداوم مهم است نه یکبار

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا