هدف، پیش بینی درست همه جای بازار نیست ؛ بلکه هدف، درست بودن پیش بینی هایی که انجام میشه هست .

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا