عدم پیروی از سیستم و انجام دادن معاملات خارج از آن به 2 دلیل رخ میدهد:

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا